"OIL PRODUCTION UKRAINE LTD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje inwestycyjny projekt budownictwa zakładów przetwórstwa oleju.

Nazwa inwestycyjnego projektu:  
«Tworzenie zakładów przetwórczych nasion roślin oleistych z dalszym wykorzystaniem powstających produktów przetwórstwa do produkcji mieszanek paszowych, biopaliwa, chłodzonego mięsa kurczaka».


Cel projektu:
Zorganizowanie wysokotechnologicznej produkcji, skierowanej na przetwórstwo nasion soi z uzyskaniem oleju sojowego, śruty sojowej, zawierającej dużo protein i granulowanych łusek nasion soi. Śruta jest przetwarzana dalej w celu uzyskania pasz kombinowanych, stosowanych w trakcie hodowli piskląt brojlerów. W wyniku realizacji projektu należy zapewnić zwrot inwestowanych środków finansowych, opłacalność odniesionych wydatków w ustalone terminy i osiągnięcie zysku.

Informacja o projekcie:
Według dokumentacji projektu, przygotowywanej przez «Chimtechnologia» Sp. z o.o., jest planowane zrealizowanie budowy spichlerza, wyposażonego w węzły załadunku-rozładunku z transportu samochodowego i kolejowego zboża i roślin oleistych, wyposażenie w suszarnię i oczyszczalnie ziarna. Budownictwo zakładów ekstrakcji oleju, obejmujących dział przygotowania nasion soi, halę ekstrakcyjną, zespół przechowywania śruty, zbiorniki do przechowywania oleju, węzły do przeniesienia oleju i śruty na transport kolejowy i samochodowy. Budownictwo zakładów produkcyjnych paszy kombinowanej. Budownictwo zespołu hodowli piskląt brojlerów.
Projekt jest zorientowany na eksport na wielką skalę zboża, eksport oleju sojowego, eksport śruty sojowej, zawierającej dużo protein. Sprzedaż krajowa pasz kombinowanych, chłodzonych tusz piskląt brojlerów i granulowanych łusek nasion soi.


Położenie geograficzne:

Jest planowana realizacja projektu na terenie przemysłowym w mieście Zołotonosza obwodu Czerkaskiego, powierzchnia działki 5 ha.

Działka w chwili obecnej jest podłączona do inżynieryjnych komunikacji - prąd (linia 35 kW z budownictwem podstacji 35/10 кВ), zaopatrzenie w gaz, wodę i odpływ ścieków.

Po obwodzie działki przechodzi tor kolejowy, co istotnie obniża wartość kosztorysową inwestycyjnego projektu (został przygotowany projekt inżynieryjno-budowlany toru kolejowego na terenie przedsiębiorstwa).


Działki gruntu zostały wydzierżawione na okres, wynoszący 49 lat.Numery działek w księdze wieczystej:

  •  7110400000 06 0010027;
  •  7110400000 06 0010080.

 Podstawowe wskaźniki projektu inwestycyjnego (w końcu budowy)

 

termin realizacji projektu, lat 4
termin opłacalności, lat 2,49
przewidywana wielkość sprzedaży, mln. usd rocznie 146,48
przewidywana EBITDA, mln. usd rocznie 31,51
rentowność EBITDA, % 21,50
wielkość wymaganych inwestycji, mln. usd* 27,28*


 * - z których pierwsza i druga faza budowy obejmuje 19,05 mln. usdPodstawowe etapy projektu:

 


PIERWSZA FAZA

  • spichlerz o pojemności 40 tysięcy ton


DRUGA FAZA

  • przetwórstwo nasion soi 198 tysięcy ton rocznie
  • zwiększenie pojemności spichlerza do 80 tysięcy ton


TRZECIA FAZA

  • produkcja pasz kombinowanych 115 tysięcy ton rocznie
  • hodowla piskląt brojlerów 2,4 mln. sztuk rocznie

 Opis spółki
 
Spółka "OIL PRODUCTION UKRAINE LTD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w 2015 roku w mieście Zołotonosza obwodu Czerkaskiego. Założyciel – spółka «Sensej Group».


Opis tworzonego biznesu
W trakcie realizacji projektu w pierwszej fazie jest planowane budownictwo elewatora do przechowywania zboża i roślin oleistych o pojemności 40 000 ton (dostawca wyposażenia «Jug-Elewator», Ukraina). Spichlerz jest wyposażany w punkty przyjmowania zboża i nasion soi z transportu samochodowego i kolejowego, także w moduł załadunku zboża do transportu samochodowego i wagonów kolejowych. Do składu elewatora wchodzi suszarnia szybowa, pojemniki do przeładunku zachwaszczonego i wilgotnego zboża, silosy metalowe do przechowywania, laboratorium chemiczno-technologiczne, system elektroniczno-wagowej ewidencji zboża.

W drugiej fazie pojemność spichlerza wzrasta do 80 000 ton (dostawca wyposażenia «Jug-Elewator», Ukraina) – są instalowane dodatkowe silosy, łączone poprzez galerie transportowe z działającą wieżą spichlerza, jest instalowana galeria dla doprowadzenia nasion w celu przetwórstwa. Są budowane zakłady ekstrakcyjne oleju z przetwórstwa nasion sojowych o wydajności 600 ton na dobę (dostawca wyposażenia «Europa Crown», Wielka Brytania). W składzie zakładów – hala przygotowania i kruszenia soi na gorąco, w której także jest instalowana linia granulacji łusek sojowych, hala ekstrakcyjna, zbiornik do przechowywania oleju i magazyn przechowywania śruty, moduły załadunku gotowych produktów.

Na trzecim etapie jest planowane w składzie zakładów przetwórczych budownictwo zakładów produkcji paszy kombinowanej o wydajności 115 000 ton paszy kombinowanej rocznie (wyposażenie – «OTTEVANGER MILLER ENGINEERS» Niderlandy) i założenie zakładów hodowli piskląt brojlerów o łącznej wydajności 2,4 mln. sztuk rocznie (wyposażenie – «Van de Glind» Belgia, «Szlachet – Stal» Polska).

 

 

Plan realizacji projektu

 

 

 

PRZEGLĄD BRANŻY (Analiza rynku)